สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
Facebook
 
พันธกิจของสำนักวิชา

ภารกิจของมหาวิทยาลัยกับการบริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีภารกิจหลักที่สำคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษา 6 ประการ คือ

1. ด้านการผลิตบัณฑิต
2. ด้านการวิจัย
3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน
6. ด้านการร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ภารกิจของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางกับการบริการวิชาการแก่สังคม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จะเป็นสำนักวิชาที่มีมาตรฐานการศึกษาในระดับสากลด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้และคุณธรรม รวมถึงเป็นแหล่งผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2554

- โครงการแต่งหน้าสวยสมบุคลิก
- นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
- งานประชุมสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ 2011

โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2555

- โครงการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ
- นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2555
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดชาและผลิตภัณฑ์

โครงการบริการวิชาการประจำปีการศึกษา 2556

- โครงการปฏิบัติการดูแลรักษาสุขภาพผิวหน้า หนังศีรษะ ทรงผม และเล็บมือเล็บเท้า
โครงการการอบรมการผลิตเครื่องสำอางประเภทสบู่ก้อนและสบู่เหลว

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาเครื่องสำอางอย่างปลอดภัย

 

 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831