สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
Facebook
 
การจัดการองค์ความรู้

ปีการศึกษา 2555

การเตรียมเอกสารและวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ ศ. ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์

ปีการศึกษา 2556

การจัดการความรู้โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 1/2556
คู่มือทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการสอนและวิจัย
สรุปประเด็นการแลกปลี่ยนความรู้ เรื่องเทคโนโลยีขนาดนาโนในอิมัลชันทางเครื่องสำอาง
   

ปีการศึกษา 2557

ขั้นตอนการขอตำแหน่งวิชาการสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
คู่มือเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ
คู่มือเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ
   

 

 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831