สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
Facebook
 
หลักสูตร

[ Bachelor of Science ][ Master of Science ]

1.1 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ภาพรวมของหลักสูตร

      หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการประกอบอาชีพ มีทักษะทางปัญญาและความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต การควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางรูปแบบต่างๆ มีความรู้ด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางเครื่องสำอางที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
      รายละเอียดเพิ่มเติม

1.2 เทคโนโลยีความงาม
ภาพรวมของหลักสูตร

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีความงาม เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีความงามบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านเทคโนโลยีความงาม มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีความ มีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณในวิชาชีพมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
      รายละเอียดเพิ่มเติม

 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831