สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
Facebook
 
หลักสูตร

[ Bachelor of Science ][ Master of Science ]

2.1 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก (เชียงราย)
ภาพรวมของหลักสูตร

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง แผน ก ซึ่งจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มี 2 รูปแบบ ได้แก่
      1) แบบ ก1 ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ และวิชาบังคับที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต คือ รายวิชา สัมมนา 1 และ สัมมนา 2
      เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่เน้นทักษะด้านการวิจัย เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการค้นคว้า รวบรวบ วิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในปัจจุบัน
      รายละเอียดเพิ่มเติม

      2) แบบ ก2 ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ วิชาบังคับ 8 รายวิชา และวิชาชีพเลือกอย่างน้อย 3 รายวิชา ครบตามจำนวนหน่วยกิต
      เป็นหลักสูตรสำหรับมหาบัณฑิตที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางอย่างลึกซึ้งจากการศึกษาในรายวิชาบังคับและวิชาชีพเลือก ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
      รายละเอียดเพิ่มเติม
      e-Book Brochure

2.2 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางแผน ข (จัดการเรียนการสอน เสาร์-อาทิตย์ กรุงเทพฯ)
      เป็นหลักสูตรที่เน้นศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางระดับสูง เพื่อเพิ่มทักษะด้านการตั้งสูตรตำรับและการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับสากล รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมและตอบสนองความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางอย่างมีศักยภาพ จึงมีความจำเป็นในการสร้างบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอางอย่างครอบคลุม

      อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
      - นักวิจัยและพัฒนาในบริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอาง
      - นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
      - ผู้ประกอบการทางด้านเครื่องสำอาง
      - อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

      รายละเอียดเพิ่มเติม

 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831