สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
Facebook
 
Academic Services

นิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

1. เพื่อประชาสัมพันธ์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพืช ผลไม้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอางตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ในสำนักวิชา
3. เพื่อสาธิตการเตรียมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสบู่ใส และ bath bomb ตลอดจนการตรวจวัดสภาพผิว

วันที่จัดโครงการ วันที่ 17-18 สิงหาคม 2554

สถานที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831