สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
Facebook
 
Academic Services

งานประชุมสมาคมนักเคมีเครื่องสำอางนานาชาติ 2011

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับเครื่องสำอางโลกอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของงานวิจัยเคมีและเครื่องสำอางระดับโลก
3. เพื่อความร่วมมือกันระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจในวงการเคมีเครื่องสำอางประเทศไทยและนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักธุรกิจจากทั่วโลก
4. เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและสมุนไพรไทยแก่นักวิจัยและนักธุรกิจนานาชาติ
5. เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทย ทั้งในแง่ของงานวิจัย การส่งออกการขยายธุรกิจเครื่องสำอางออกสู่ตลาดโลก
6. เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยในแง่ของการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศ

วันที่จัดโครงการ วันที่ 12-14 ธันวาคม 2554

สถานที่ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 

 

 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831