สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
Facebook
 
Academic Services

โครงการแต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นำ

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีการพัฒนาบุคลิกภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์เพื่อทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้อบรม การสร้างความคิดเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์
3. เพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับมารยาทในทางสังคม รวมถึงมารยาทในการติดต่อทั้งภายในและนอกองค์กร
4. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน และสามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้สถานการณ์กดดัน เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำที่ยอมรับของภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรการอบรม

1. การส่งเสริมบุคลิกภาพสู่ความเป็นเลิศ
2. การแต่งหน้าพัฒนาบุคลิก
3. การแต่งหน้าพัฒนาบุคลิก

วิทยากร

อาจารย์ ชาคริต ศีลเศวตสกุด     อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (สาขาเทคโนโลยีความงาม)
อาจารย์ พรพิมล ไชยสนิท         อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ
อาจารย์ ดร. ชัชชญา ยอดสุวรรณ    อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ
อาจารย์ พินทุสร อ่อนเปี่ยม        อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ

วันที่จัดโครงการ วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555

สถานที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

 

 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831