สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
ความเป็นมา
พันธกิจของสำนักวิชา
บุคลากร
หลักสูตร
ข่าวและประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
Facebook
 
บุคลากร

คณบดี
 
  ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
อีเมล: phanuphong@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916835, 053-916839

งานวิจัย:

 • การพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอางสำหรับผิวหนังและเส้นผม
 • เทคโนโลยีชีวภาพในเครื่องสำอาง
 • เทคโนโลยีเอนไซม์ในเครื่องสำอางและการเร่งปฏิกิริยาชีวภาพ
 • การสกัดและการใช้ประโยชน์สารสกัดธรรมชาติ
 


อาจารย์
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล
อีเมล: mayuree@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916832

งานวิจัย:

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอาง และผลิตภัณฑ์สปา
 • การเตรียมและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดและสารหอมจากธรรมชาติ
 • การทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์
อีเมล: nattayal@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916834

งานวิจัย:

 • เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสารหอม
 • การเตรียมและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • สมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง
 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง
อีเมล: ampa@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916843

งานวิจัย:

 • Utilization and modification of natural polymers (chitosan, pectin, carbohydrates, cyclodextrin and protein) and natural products in cosmetics: micro and nano delivery system, emulsion stabilizer, green synthesis of metal nanoparticles; natural dye, pigment and its metal complexes in cosmetics; utilization of natural clays in cosmetics
 

  อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน
อีเมล: nisakorn@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916841

งานวิจัย:

 • Natural Product for Cosmetics
 

  อาจารย์ ดร.มยุรมาศ วิไล
อีเมล: mayuramas@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916829

งานวิจัย:

 • ศึกษาวิจัยฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อการประยุกต์ใช้ในทางเครื่องสำอาง สำหรับผิวหนังและเส้นผม
 

  อาจารย์ ดร.ภักวดี ไชยกุล
อีเมล: puxvadee@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916832

งานวิจัย:

 • การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในเซลล์เพาะเลี้ยง การเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
 • การเตรียมสารสำคัญในระบบนำส่งอนุภาคขนาดนาโน
 

  อาจารย์ชาคริต ศีลเศวตสกุล
อีเมล: chakrit.sin@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916833

งานวิจัย:

 • Marketing communication
 • Make-up application techniques
 • Hair treatment and hair design
 

  อาจารย์นฤนันท์ วุฒิสินธุ์
อีเมล: wnarunan@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916836

งานวิจัย:

 • สุขภาพและความงาม
 

  อาจารย์ ดร.ปัญญวัฒณ์ ปินตาทอง
อีเมล: punyawatt.pin@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916839

งานวิจัย:

 • การตั้งตำรับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 • เทคโนโลยีการหมักและการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
 • การพัฒนาการสกัดสารสำคัญจากพืชและวัสดุเศษเหลือ
 

  อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์
อีเมล: natthawut.thi@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916837, 053-917551

งานวิจัย:

 • การศึกษาสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการต้านผมร่วง
 • สกัดสารออกฤทธิ์จากสัตว์และพืชเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเครื่องสำอาง
 • วิทยาเนื้อเยื่อและสรีรวิทยามนุษย์และสัตว์
 

  อาจารย์ ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา
อีเมล: nont.thi@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916837

งานวิจัย:

 • การใช้ประโยชน์จากพฤกษเคมีทางด้านเครื่องสำอาง
 • การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพทางด้านความงามและสุนทรียภาพ
 • การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร
 

  อาจารย์เศฐินี จันทร์ภิรมย์
อีเมล: setinee.cha@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916841

งานวิจัย:

 • การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพืช
 • การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางจากพืช
 • การประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเวชสำอาง
 • ระบบนำส่งสารอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้ในเครื่องสำอาง
 

  อาจารย์ ดร.วิทยาพันธ์ นันติตานนท์
อีเมล: witayapan.nan@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916829

งานวิจัย:

 • การเพิ่มประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางเครื่องสำอางด้วยเทคโนโลยีนาโน
 

  อาจารย์ ดร.ถวนันท์ ศรีพิสุทธิ์
อีเมล: tawanun.sri@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916833

งานวิจัย:

 • เครื่องสำอางสมุนไพรและเวชสำอาง
 

  อาจารย์ ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล
อีเมล: naphatsorn.kum@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916836

งานวิจัย:

 • การพัฒนาและการประเมินตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 

  อาจารย์กานต์จนาภา สถิรชวาล
อีเมล: kanchanpa.sat@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916829

งานวิจัย:

 • การประเมินคุณภาพน้ำหอมและการตลาดเครื่องสำอาง
 • การปรนิบัติผิวหน้าและศาสตร์ชะลอวัย
 

  อาจารย์วรัฏฐยา ศรีพัฒนกุล
อีเมล: waruttaya.kas@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916829

งานวิจัย:

 • ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและการดูแลปรนนิบัติผิวกาย
 

  อาจารย์ ดร.ฐาปกรณ์ ตรีอุดม
อีเมล: thapakorn.tre@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916829

งานวิจัย:

 • อนุภาคนาโนสำหรับประยุกต์ใช้ทางเครื่องสำอาง
 • เทคโนโลยีควบคุมการปลดปล่อย
 

  อาจารย์ ดร. สริตา สังข์ทอง
อีเมล: sarita.san@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916829

งานวิจัย:

 • การสกัดสารออกฤทธิ์จากพืช
 • ฤทธิ์ทางชีวภาพ
 • การเพาะเลี้ยงเซลล์
 

  อาจารย์ ดร. ทินกร เถียรสูงเนิน
อีเมล: Tinnakorn.The@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916836

งานวิจัย:

 • เปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพและอนุภาคนาโนสำหรับเครื่องสำอางและเทคโนโลยีความงาม
 


เจ้าหน้าที่บริหาร
 
  นางเสาวลักษณ์ ชัยสุข
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
อีเมล: saowaluk.cha@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916838
 
 

  นางสาวราตรี นามเมือง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล: ratree.nam@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916838
 
 

  นางสาววิไล ดวงใจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล: wilai.dun@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916830
 
 

  นายทวีศักดิ์ บัวติ๊บ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล: taweesak.bua@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916828
 
 

  นายประสิทธิ์ แสงชาติ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล: prasit.sae@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916828
 
 

  นางสาวสุภาภรณ์ สุภารัตน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล: supaporn.sup@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 053-916838
 
 

  นางสาวโสภิณ เตศรีบูรพกุล
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
อีเมล: Sopin_mfu@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-6790038-9 ต่อ 5116 แฟกซ์ ต่อ 5117
(ประจำหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ)
 

  นางสาวธนิชชา ประเสริฐ
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
อีเมล: Ying_chang2010@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์: 02-6790038-9 ต่อ 5116 แฟกซ์ ต่อ 5117
(ประจำหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพ)
 

 

 

School of Cosmetic Science, Mae Fah Luang University
333 Moo 1 Tasud, Muang District, Chiang Rai 57100
Tel. +66 53 916830 Fax. +66 53 916831